Integritetspolicy och cookies

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR SÖK & FINN AB

Med anledning av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer i fråga om behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, som träder i kraft den 25 maj 2018 (den nya data-skyddsförordningen, GDPR) har Sök & Finn AB i Malmö tagit fram följande policy.

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring person-uppgifter som en enskild har.

För att försäkra oss om att vi följer lagen vill vi härmed förtydliga vår hantering av persondata och person-uppgiftspolicy, där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar våra kunders uppgifter samt vilka personupp-gifter vi behandlar, vad vi använder dem till och hur länge vi sparar dem.

Sök & Finn AB strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det är inte möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU-kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder, exempelvis standardavtals-klausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land, personuppgifterna behandlas vidtar Sök & Finn rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OM DIG SOM KUND OCH VARFÖR? 

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund, behandlingen utförs för dig som kund hos Sök & Finn AB.

För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:
Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans och kontakter rörande leverans.
Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
Adresskontroll mot externa källor, t ex Statens personadressregister, SPAR.
Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
Personnummer
Kundnummer
Betalningshistorik
Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtal.
För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:
Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
Kunna göra identifikation.
Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
Din korrespondens
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
Personnummer

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.
För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:
Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild indi-vid.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
Namn
Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
Användaruppgifter för Mina Sidor.
Personnummer
Betalningsinformation

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.
Delning och överföring av personuppgifter
I nuläget överförs inga personuppgifter i marknadsföringssyfte.
Personuppgifter kan överföras i samband med distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När personuppgifter delas med Sök & Finns partners ska uppgifterna behandlas enligt våra instruktioner och för Sök & Finns räkning. Enligt lag kan vi vara tvungna att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan Sök & Finn lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I vissa fall kan dessa partners behandla uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med sina egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.
Lagring av personuppgifter
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransak-tioner som är äldre än 3 år. Medlemskonton raderas även de efter 3 års inaktivitet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterliga-re uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt per-son.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Sök & Finn som väger tyngre.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.
Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldig-heter som hindrar oss från detta. En sådan anledning kan exempelvis vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att i vissa situationer begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas för vissa an-givna ändamål.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som sker för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet:
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du under vissa förutsättningar rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Hantering av personnummer
Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.
Klagomål
Frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter hanteras av butiksansvarig på Sök & Finn, se kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Kontaktuppgifter

Den juridiska person som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är

Sök & Finn AB
Södra förstadsgatan 19
211 43 Malmö

org.nr. 556333-7350

E-post: info@sokofinn.se
Telefon: 040-97 00 07

Ändringar i policyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid här.

Senast uppdaterad 2018-08-14

Kakor eller Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.